Tekst alternatywny
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Nowym Dworze Gdańskim
A
A
A A+ A++

PROCEDURY PRZYJMOWANIA KLIENTÓW

Opracowane na podstawie (akty prawne)
* Rozporządzenie MEN z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 199).
* Rozporządzenie MEN z dnia 18 września 2008r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (DZ. U. Nr 173 z 2008r. poz.1072)

* Wizyta w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nie wymaga skierowania, jest dobrowolna i nieodpłatna
* Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna udziela pomocy uczniom, ich rodzicom oraz nauczycielom przedszkoli, szkół i placówek mających siedzibę na terenie działania poradni oraz dzieciom zamieszkałym w naszym powiecie, a nie uczęszczającym jeszcze do żadnej placówki
* Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest dzieciom od urodzenia do czasu ukończenia nauki szkolnej
* W zależności od zgłaszanego problemu klient może skorzystać z pomocy: logopedy, pedagoga, psychologa zgodnie z przydzielonymi im rejonami lub zgodnie z zakresem obowiązków.

WYDAWANIE OPINII

Poradnia wydaje na wniosek rodzica lub pełnoletniego ucznia opinie w sprawach:
 1. Wczesnego wspomagania rozwoju
 2. Wcześniejsze przyjęcie dziecka do szkoły podstawowej.
 3. Odroczenie rozpoczęcia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego.
 4. Zwolnienie ucznia z nauki drugiego języka obcego.
 5. Objęcie nauką ucznia w klasie terapeutycznej.
 6. Dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb edukacyjnych ucznia.
 7. Udzielenie zezwolenie na indywidualny program lub tok nauki.
 8. Przyjęcie ucznia gimnazjum do oddziału przysposabiającego do pracy.
 9. Pierwszeństwa w przyjęcia ucznia z problemami zdrowotnymi do szkoły ponadgimnazjalnej.
 10. Zezwolenie na zatrudnienie młodocianego w celu przyuczenia do wykonywania określonej pracy lub nauki zawodu.
 11. Brak przeciwwskazań do wykonywania przez dziecko pracy lub innych zajęć zarobkowych.
 12. Objęcie dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu.
 13. Objęcie dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole lub placówce.
 14. Specyficznych trudności w uczeniu się.
 15. Spełnienie przez dziecko rocznego przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem.
 16. Innych, związanych z kształceniem i wychowaniem dziecka (np.: określenie ogólnego poziomu rozwoju, określenie poziomu rozwoju mowy).
WYDAWANIE ORZECZEŃ:

W poradni działają Zespoły Orzekające. Zbierają się w pierwszą środę miesiąca (częściej w przypadkach nagłych). Zespoły wydaję orzeczenia dotyczące kształcenia specjalnego, nauczania indywidualnego oraz zajęć rewalidacyjno-wychowawaczych.
PRZYJMOWANIE DOKUMENTACJI:
* dokumenty składają klienci w sekretariacie lub przesyłają pocztą tradycyjną, pocztą internetową na adresy poradni: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
Ul. 3 Maja 6, 82-100 Nowy Dwór Gdański
poradniandg@interia.pl
Faks - 55 247 2282

ROZPATRYWANIE WNIOSKÓW:

* wnioski rozpatruje się według kolejności wpływu
* w przypadkach uzasadnionych w trybie pilnym

PODZIAŁ WNIOSKÓW:

* wniosek trafia do pracownika zajmującego się danym terenem lub z uwagi na specyfikę problemu i kompetencje pracownika

WYZNACZANIE TERMINU BADAŃ I PRZEPROWADZENIE BADANIA:

* pracownik, do którego trafia wniosek informuje o terminie badania wnioskodawcę (telefonicznie lub listownie) osobiście lub poprzez szkoły
* w przypadku 2-krotnego nie zgłoszenia się na badanie i braku kontaktu telefonicznego ze strony wnioskującego fakt ten zostanie odnotowany w księdze planowania oraz na wniosku lub indywidualnej teczce dziecka, a wniosek złożony w archiwum lub w teczce indywidualnej, jeżeli takowa już istnieje
* uczniowie kierowani na badania w kierunku specyficznych trudności w uczeniu się powinni przynieść dodatkowo zeszyty, sprawdziany, dodatkowe prace oraz opinię ze szkoły
* uczniowie kierowani na badania w kierunku ogólnych trudności w uczeniu się powinni przynieść dodatkowo opinię ze szkoły
* uczniowie kierowani na badania w kierunku trudności wychowawczych powinni przynieść informację o dziecku z placówki, do której uczęszcza dziecko
* na poziomie gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej do wniosku o wydanie opinii w kierunku specyficznych trudności w uczeniu się oprócz zeszytów, sprawdzianów, dodatkowych prac oraz opinii ze szkoły należy dołączyć opinię Rady Pedagogicznej z placówki, do której uczęszcza uczeń
* dla pełnej rzetelności diagnozy niezbędna jest dobra kondycja psychofizyczna dziecka (powinno być zdrowe, zaopatrzone np. w okulary, aparat słuchowy, itp.)
* opinię wydaje się na pisemny wniosek rodzica albo pełnoletniego ucznia, którego dotyczy opinia, w terminie nie dłuższym niż 30 dni, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach w terminie nie dłuższym niż 60 dni, od daty złożenia wniosku
* opinia wydawana jest rodzicowi w sekretariacie lub przesyłana pocztą, w przypadku pisemnej prośby rodzica przekazywana jest również szkole
* poradnia zapewnia wszystkim klientom atmosferę bezpieczeństwa, dyskrecji i poszanowania ich praw
* poradnia realizuje swoje usługi w godzinach:

Poniedziałek - czwartek, godz. 8.00 - 17.00
Piątek, godz. 8.00 -15.00


PROCEDURY PRZYJĘĆ DZIECI NA TERAPIĘ
W PORADNI PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ
Zasady ogólne (odnoszące się do wszystkich typów terapii)
 1. W pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci z zeszłorocznych list rezerwowych oraz te, które nie mają możliwości korzystania z terapii w szkole/ przedszkolu.
 2. Drugim kryterium jest kolejność składanych zgłoszeń na dany rok szkolny.
 3. Kolejny warunek: każde dziecko kwalifikowane jest w danym roku szkolnym na jeden rodzaj terapii , w szczególnych przypadkach na dwa rodzaje wsparcia , ale po warunkiem pozostawania wolnych miejsc . Specjaliści z poradni decydują jakie formy terapii są wskazane dla dziecka.
 4. Rodzice dzieci, które w opinii terapeuty i zgodnie z planem terapii, będą kontynuować zajęcia składają nowy wniosek na kolejny rok szkolny.
 5. Liczba miejsc na zajęcia terapeutyczne jest uzależniona od możliwości kadrowych i organizacyjnych Poradni.
 6. Okres trwania terapii planuje się na okres od 6 miesięcy do 3 lat (decyduje terapeuta). W szczególnych przypadkach, za zgodą dyrektora można ten czas wydłużyć.
 7. Rodzice dzieci, które zostały zakwalifikowane na terapię kontaktują się z terapeutą z w celu ustalenia terminarza zajęć
 8. Terapia w zakresie eliminowania specyficznych trudności w uczeniu się prowadzona jest przede wszystkim dla dzieci do ukończenia szkoły podstawowej oraz w uzasadnianych przypadkach z gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej.
 9. Rodzic zobowiązany jest do regularnego udziału dziecka w zajęciach według wcześniej ustalonych terminów oraz usprawiedliwienia nieobecności .
 10. Znacząca absencja dziecka na zajęciach terapeutycznych, ograniczając jej skuteczność, skutkuje skreśleniem z listy uczestników terapii
  ( 3 nieusprawiedliwione nieobecności).
 11. Na zajęcia przychodzą wyłącznie dzieci zdrowe (niegorączkujące, niezakatarzone i niekaszlące).
 12. Dzieci, które w danym roku szkolnym nie zostaną przyjęte na zajęcia terapeutyczne będą zapisywane na listy rezerwowe i sukcesywnie, w miarę możliwości przyjmowane w trakcie roku szkolnego.
 13. Procedur kwalifikowania na konsultacje nie określają żadne zasady formalne, a rozpoznanie potrzeby przez pracownika (psychologa, pedagoga, logopedę) po złożeniu stosownego wniosku przez rodzica/opiekuna/pełnoletniego ucznia.

TERAPIA LOGOPEDYCZNA ( ZASADY SZCZEGÓŁOWE )

Pierwszeństwo w przyjęciu mają dzieci nie objęte pomocą logopedyczną w innych placówkach oraz dzieci wymagające natychmiastowej pomocy ze względu na złożone zaburzenia rozwoju mowy.

W sytuacji, gdy do rzetelnej diagnozy i ustalenia programu terapii dziecka potrzebne są badania specjalistyczne (np. laryngologiczne, audiologiczne, neurologiczne, itp.) - terapia nie zostanie podjęta do czasu dostarczenia przez rodzica wyników wymaganych badań.